Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào ?

Hỏi hàm số y equals negative x to the power of 4 plus 2 x cubed minus 2 x minus 1 nghịch biến trên khoảng nào ?

  1. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 half close parentheses

  2. open parentheses negative 1 half semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses negative infinity semicolon 1 half close parentheses

  4. open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Bảng biến thiên Do đó, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Ta có y to the power of apostrophe equals negative 4 x cubed plus 6 x squared minus 2 equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell x equals negative 1 half end cell row cell x equals 1 end cell end table

Bảng biến thiên

Do đó, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng open parentheses negative 1 half semicolon plus infinity close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị sau đây là của hàm số nào.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG