Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỏi hàm số y = 2 x 4 + 1 đồng biến trên khoảng nào?

Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào?

  1. (0; +∞).

  2. (−∞; 0).

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = 2 x 4 + 1 y ′ = 8 x 3 y ′ = 0 ⇒ x = 0 Hàm số đồng biến trên(0; +∞).

Hàm số đồng biến trên (0; +∞).

2

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG