Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

H ỏ i c ó bao nhi ê u c á ch x ế p cho 10 h ọ c sinh đứ ng th à nh m ộ t h à ng ngang sao cho 3 em h ọ c sinh An, B ì nh, Ch â u kh ô ng đứ ng c ạ nh nhau.

Hi có bao nhiêu cách xếp cho 10 hc sinh đứng thành mt hàng ngang sao cho 3 em hc sinh An, Bình, Châu không đứng cnh nhau.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xem 3 h ọ c sinh An, B ì nh, Ch â u l à 1 nh ó m X. X ế p 10 h ọ c sinh th à nh m ộ t h à ng ngang c ó 10 ! c á ch. X ế p 7 h ọ c sinh v à nh ó m X c ó 8 ! c á ch X ế p 3 học sinh trong nh ó m X c ó 3 ! C á ch V ậ y s ố c á ch x ế p th ó a ycbt l à 10 ! − 8 ! 3 ! = 3386880 c á ch.

Xem 3 hc sinh An, Bình, Châu là 1 nhóm X.
X
ếp 10 hc sinh thành

mt hàng ngang có 10 ! cách.
Xếp 7 hc sinh và nhóm X

có 8 ! cách
X
ếp 3 học sinh trong nhóm X

có 3 ! Cách 
V
y s cách xếp thóa ycbt là

 cách.

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d=-7. Giá trị u 6 ​ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG