Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ các nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ( 2 x + 1 ) ln x là :

Họ các nguyên hàm của hàm số  là :
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

      

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG