Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ bất phương trình: { − x 2 + 3 x − 12 x 2 − 9 ​ < 0 x − 5 x + 7 ​ + 2 3 x + 1 ​ ≥ 0 ​ có nghiệm:

Hệ bất phương trình: có nghiệm: 

  1. x < - 3 hay x > 1

  2. 3 < x < 5 

  3. x > 5

  4. 1 < x< 3 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.1 &lt; x&lt; 3

ĐÁP ÁN D. 1 < x< 3 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm :x 7 + 3x 5 - 1 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG