Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ bất phương trình: { ∣ ∣ ​ x 2 − 4 x ∣ ∣ ​ < 5 ∣ x + 1 ∣ > 3 ​ có nghiệm là:

Hệ bất phương trình:  có nghiệm là: 

  1. - 4 < x< - 1

  2. - 1 < x < 1

  3. 1 < x< 2

  4. 2 < x< 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.2 &lt; x&lt; 5

ĐÁP ÁN D. 2 < x< 5 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn của các dãy số (u n ) với: a) u n ​ = 5 n − 1 2 n 3 − n − 3 ​ b) u n ​ = − 2 n 2 + 3 n 4 − 2 n + 3 ​ ​ c) u n ​ = − 2 n 2 + 3 n − 7 d) u n ​ = 3 n 9 + 8 n 2 − 7 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG