Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ bất phương trình: { 2 x 2 − 3 x − 35 < 0 2 x 3 + 5 x 2 − 14 x − 8 > 0 ​ có nghiệm là:

Hệ bất phương trình: có nghiệm là: 

  1. x < - 4 hay x > 5

  2. 1 < x < 2 hay 5 < x< 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. − 2 7 ​ &lt; x &lt; − 2 1 ​ ha y 2 &lt; x &lt; 5

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng thỏa mãn , tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó? A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG