Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3 ​ O 4 ​ và Fe 2 ​ O 3 ​ trong 50 ml dung dịch H 2 ​ SO 4 ​ 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được dung dịch Y và V lít khí SO 2 ​ (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là:

Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, trong 50 ml dung dịch 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được dung dịch Y và V lít khí (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là:

  1. 3,36 lít

  2. 4,48 lít

  3. 6,72 lít

  4. 5,60 lít

R. Roboctvx72

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

begin mathsize 12px style 19 comma 2 open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row Fe row cell Fe O end cell row cell Fe subscript 2 O subscript 3 end cell row cell Fe subscript 3 O subscript 4 end cell end table close not stretchy ⟶ with QD on top open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell Fe colon x end cell row cell O colon y end cell end table close end cell row cell not stretchy yields 56 x and 16 y equals 19 comma 2 left parenthesis 1 right parenthesis end cell end table close not stretchy ⟶ with H subscript 2 S O subscript 4 ⋅ d colon 0 comma 9 comma mol on top Y stretchy left curly bracket table attributes columnalign left end attributes row cell Fe subscript 2 stretchy open parentheses S O subscript 4 stretchy close parentheses subscript 3 colon x over 2 end cell row cell H subscript 2 S O subscript 4 colon a end cell row cell S O subscript 2 end cell end table not stretchy ⟶ with Na O H colon 0 comma 9 on top Fe left parenthesis O H right parenthesis subscript 3 colon 0 comma 2 not stretchy comes from a equals 0 comma 15 point mol not stretchy comes from n subscript H subscript 2 S O subscript 4 end subscript pu equals 0 comma 75 not stretchy ⟶ with blank subscript BTNT colon S end subscript on top n subscript S O subscript 2 end subscript equals 0 comma 75 − 3 ⋅ x over 2 not stretchy ⟶ with text  bte.  end text on top 3 n subscript Fe equals 2 ⋅ n subscript O and 2 point n subscript S O subscript 2 end subscript not stretchy comes from 3 x − 2 y equals 1 comma 5 − 3 x not stretchy comes from 6 x − 2 y equals 0 comma 15 left parenthesis 2 right parenthesis stretchy left curly bracket table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 56 x and 16 y equals 19 comma 2 left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell 6 x − 2 y equals 0 comma 15 left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x equals 0 comma 3 end cell row cell y equals 0 comma 15 end cell end table not stretchy comes from n subscript S O subscript 2 end subscript equals 0 comma 75 − 3 ⋅ x over 2 equals 0 comma 3 close not stretchy comes from V subscript S O subscript 2 end subscript equals 6 comma 72. l end style

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Hòa tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO 3 và H 2 SO 4 . Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và H 2 có tỉ lệ mol 2:1 và 3 gam chất rắn không tan. B...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG