Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct words. Minh is ................ at English than I am................ GOOD

Give the correct words.

Minh is ................  at English than I am.  ...............  GOOD

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:better

Đáp án đúng: better

16

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Hoa doesn’t have ................... friends in Ha Noi. A. much B. lots C. a lot D. any

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG