Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct words. I visit my grandparents a month. ONE

Give the correct words.

I visit my grandparents                                 a month.
                ONE  

T. Ánh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: once

Đáp án đúng: once

2

Câu hỏi tương tự

Make meaningful sentences using the following cues. What / there / front / your house?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG