Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense. What .............................. (you/ do) in the kitchen?

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense.

What .............................. (you/ do) in the kitchen?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: are you doing

Đáp án đúng: are you doing

2

Câu hỏi tương tự

Fill in each blank with a suitable verb. He tall and thin.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG