Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense. I never .............................. (eat) potatoes.

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense.

I never .............................. (eat) potatoes.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: eat

Đáp án đúng: eat

2

Câu hỏi tương tự

Make questions for the underlined words. I will go camping next Sunday .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG