Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense. Sit down! A strange dog .............................. (run) to you.

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense.

Sit down! A strange dog .............................. (run) to you.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: is running

Đáp án đúng: is running

11

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Linda has hair and big eyes. A. blonde - small B. a black - blue C. blonde - blue D. black - long

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG