Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense. My mom often .............................. (buy) meat from the butcher’s.

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense.

My mom often .............................. (buy) meat from the butcher’s.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: buys

Đáp án đúng: buys

3

Câu hỏi tương tự

Fill in each blank with a suitable verb. - Mai’s hair long or short? - It short.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG