Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the words. You should (go)............. to bed early.

Give the correct form of the words.

You should (go)............. to bed early.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:go

Đáp án đúng: go

3

Câu hỏi tương tự

Put the verbs in brackets into the correct tenses. If he (wash) ............. my car, I’ll give him $10.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG