Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the words. She needs (eat) ............. a lot vegetables and fruits.

Give the correct form of the words.

She needs (eat) ............. a lot vegetables and fruits.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:to eat

Đáp án đúng: to eat

3

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the words. Lan was absent from class because of her .................... (sick)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG