Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the words. Mai’s sister is a ............................ . =>SING

Give the correct form of the words.

Mai’s sister is a ............................ .                       => SING

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:singer

Đáp án đúng: singer

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. .................. sports do you play? A. How B. Who C. Which D. What’s

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG