Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the words. It’s very ............................ in the city. => NOISE

Give the correct form of the words. 

It’s very ............................ in the city.                      =>  NOISE

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:noisy

Đáp án đúng: noisy

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. .................. sports do you play? A. How B. Who C. Which D. What’s

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG