Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the words in the blank ( Using the present simple and present continous). Hung (come)……from Vinh but he (stay)………with his relatives in HCM city at the moment.

Give the correct form of the words in the blank ( Using the present simple and present continous).

 Hung (come)……from Vinh but he (stay)………with his relatives in HCM city at the moment.

 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: comes, is staying

Đáp án đúng: comes, is staying

4

Câu hỏi tương tự

Fill in the blanks with available words in the box. ……………you hungry?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG