Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the words. How............is the river? (length)

Give the correct form of the words.

How............is the river? (length)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:long

Đáp án đúng: long

1

Câu hỏi tương tự

Put the verbs in brackets into the correct tenses. If he (wash) ............. my car, I’ll give him $10.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG