Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the words. He (not come) .............. to the meeting last week.

Give the correct form of the words.

He (not come) ..............  to the meeting last week.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:didn’t come

Đáp án đúng: didn’t come

4

Câu hỏi tương tự

Choose the correct word. If you help/ will help me, I lend/ will lend you that Beyonce’ CD.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG