Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs. You ................ (take) me to the zoo this weekend?

Give the correct form of the verbs. 

You   ................  (take) me to the zoo this weekend?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Will you take

Đáp án đúng:Will you take

2

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs. My father................ (call) you in 5 minutes.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG