Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs. Nam (not do) his homework now.

Give the correct form of the verbs. 

Nam (not do)              his homework now.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:is not doing

Đáp án đúng: is not doing

3

Câu hỏi tương tự

Ba is in his room. He ................the guitar now. A. was playing B. played C. is playing D. will play

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG