Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs in the present perfect. We (be) ................ pen pals for a long time.

Give the correct form of the verbs in the present perfect.

We (be) ................   pen pals for a long time.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:have been

Đáp án đúng: have been

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. I have studied English for three years. ->I began ...............

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG