Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs in the past tense. make->...............

Give the correct form of the verbs in the past tense.

make->...............

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:made

Đáp án đúng: made

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Yesterday, I ........................ to a souvenir shop near the exit of the aquarium. A. go B. gone C. went D. goes

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG