Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs in the past tense. cut ->............

Give the correct form of the verbs in the past tense.

cut ->............

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:cut

Đáp án đúng: cut

1

Câu hỏi tương tự

. Choose the best answer. Mind about what I just ........................ now. A. said B. say C. did say D. didn’t say

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG