Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs in the past tense. begin ->..........

Give the correct form of the verbs in the past tense.

begin ->..........

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:began

Đáp án đúng: began

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Where did she go yesterday? She________ swimming with her friends.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG