Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs. How many languages Hoa (speak) .............. ? - Well, two languages

Give the correct form of the verbs. 
How many languages Hoa (speak) .............. ? - Well, two languages
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:does Hoa speak?

Đáp án đúng: does Hoa speak?

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs. My mum is going to (be) ...............here tomorrow.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG