Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of the verbs. Hoa ..................... (not do) her homework in the afternoon. She ..................... (do) it in the evening.

Give the correct form of the verbs.

Hoa ..................... (not do) her homework in the afternoon. She ..................... (do) it in the evening.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:doesn’t do, does

Đáp án đúng: doesn’t do, does

4

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. How ...................... kilos of rice do you want? A. many B. much C. often D. about

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG