Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of tense in the blank. It’s ten to seven. Hurry up or you (be) ............. late for work.

Give the correct form of tense in the blank.

It’s ten to seven. Hurry up or you (be) ............. late for work.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:will be

Đáp án đúng:will be

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of comparative in the blank. He drinks ................ wine than Mr. Hai. (little)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG