Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of comparative in the blank. Christmas is one of the ................vacations in America. (important)

Give the correct form of comparative in the blank.

Christmas is one of the ................vacations in America. (important)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: most important

Đáp án đúng: most important

1

Câu hỏi tương tự

Make questions with How and write the answers using suggestion. Nam/ go/ the post office/ bike

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG