Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Give the correct form of comparative in the blank. Bill is than you. (good)

Give the correct form of comparative in the blank.

Bill is               than you. (good)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: better

Đáp án đúng: better

1

Câu hỏi tương tự

Write the comparative sentences using the cues. This book/ thick/ that book

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG