Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để mặt xuất hiện có số chấm chẵn là?

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để mặt xuất hiện có số chấm chẵn là?

  1. 0,5.

  2. 0,3.

  3. 0,2.

  4. 0,4.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Không gian mẫu Ω = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 } ⇒ n ( Ω ) = 6. Gọi A là biến cố: " Mặt xuất hiện có số chấm chẵn " ⇒ n ( A ) = 3. Xác suất của biến cố A là P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 6 3 ​ = 0.5.

Chọn A

Không gian mẫu 

Gọi là biến cố: " Mặt xuất hiện có số chấm chẵn " 

Xác suất của biến cố là 

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên một nhóm 7 học sinh gồm 4 học sinh nam (trong đó có bạn Đức) và 3 bạn nữ (trong đó có bạn Tâm) thành một hàng ngang. Xác suất để xếp được giữa hai bạn nữ ngồi gần nhau có đúng hai bạn n...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG