Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Xác suất để trong 3 lần gieo đó có 2 lần xuất hiện mặt 4 chấm là:

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Xác suất để trong 3 lần gieo đó có 2 lần xuất hiện mặt 4 chấm là:

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là biến cố "Xuất hiện mặt 4 chấm”, Khi đó biến cố “Không xuất hiện mặt 4 chấm” là Khi đó, xác suất để trong 3 lần gieo có 2 lần xuất hiện mặt 4 chấm là: .

Gọi A là biến cố "Xuất hiện mặt 4 chấm”,

Khi đó biến cố “Không xuất hiện mặt 4 chấm” là

Khi đó, xác suất để trong 3 lần gieo có 2 lần xuất hiện mặt 4 chấm là: .

1

Câu hỏi tương tự

Từ các chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số, trong đó số có mặt đúng ba lần và các số khác nhau có mặt đúng một lần.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG