Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo một đồng tiền xu cân đối, đồng chất liên tiếp 2 lần. Xác suất để cả hai lần xuất hiện mặt sấp là

Gieo một đồng tiền xu cân đối, đồng chất liên tiếp 2 lần. Xác suất để cả hai lần xuất hiện mặt sấp là

  1. 0,75

  2. 0,25

  3. 0,5

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là biến cố: "Yêu cầu bài toán" ⇒ ∣ Ω A ​ ∣ = 1 Không gian mẫu: ∣ Ω ∣ = 2.2 = 4 Vậy xác suất biến cố A là: P ( A ) = ∣ Ω ∣ ∣ Ω A ​ ∣ ​ = 4 1 ​ Chọn C

Gọi A là biến cố: "Yêu cầu bài toán" 

Không gian mẫu: 

Vậy xác suất biến cố A là: 

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy , xét phép tịnh tiến với v ( 3 ; 2 ) .Biết ảnh của điểm M là điểm M' (- 8;5). Tọa độ của điểm M là.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG