Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo một con xúc xắc được bảng sau: Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 6 Số lần 15 20 18 22 10 15 Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện sau: số chấm xuất hiện lớn hơn 4.

Gieo một con xúc xắc được bảng sau:

Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 6
Số lần 15 20 18 22 10 15

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện sau: số chấm xuất hiện lớn hơn 4.

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xác suất số chấm xuất hiện lớn hơn 4 là: 15 + 20 + 18 + 22 + 10 + 15 10 + 15 ​ = 0 , 25

Xác suất số chấm xuất hiện lớn hơn 4 là: 

5

Câu hỏi tương tự

Gieo một con xúc xắc được bảng sau: Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 6 Số lần 15 20 18 22 10 15 Tính xác ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG