Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo một con súc sắc hai lần. Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề : A = {(6;1), (6;2); (6;3), (6;4), (6;5),(6;6)} B = {(2;6), (6;2) , (3;5), (5;3), (4;4)} C = {(1;1), (2;2), (3;3), (4;4), (5;5), (6;6)}

Gieo một con súc sắc hai lần.

Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề :

A = {(6;1), (6;2); (6;3), (6;4), (6;5),(6;6)}

B = {(2;6), (6;2) , (3;5), (5;3), (4;4)}

C = {(1;1), (2;2), (3;3), (4;4), (5;5), (6;6)}

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử từ tỉnh P đến tỉnh Q có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 12 chuyến ô tô, 4 chuyến tàu hỏa, 6 chuyến tàu thủy và 4 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG