Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo hai con súc sắc Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc nhỏ hơn hoặc bằng 7". Liệt kê các kết quả thuận lợi cho A

Gieo hai con súc sắc

Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc nhỏ hơn hoặc bằng 7". Liệt kê các kết quả thuận lợi cho A

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm I(1;1;1), A(−1;2;3), B(3;4;1). Viết phương trình đường thẳng △ biết △ đi qua I, đồng thời tổng khoảng cách từ A và B đến △ đạt gi...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG