Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt là một số chia hết cho 3 là

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt là một số chia hết cho 3 là

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Không gian mẫu có số phần tử là n(Ω)=36. Gọi A là biến cố: “Tổng số chấm trên hai mặt là một số chia hết cho 3”. Ta có A={(1;2),(1;5),(2;1),(2;4),(3;3),(3;6),(4;2);(4;5),(5;1),(5;4),(6;3),(6;6)} Ta có tổng số các kết quả thuận lợi cho biến cố A là n(A)=12 Xác suất của biến cố A là P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 36 12 ​ = 3 1 ​

Chọn D
Không gian mẫu có số phần tử là n(Ω)=36.
Gọi A là biến cố: “Tổng số chấm trên hai mặt là một số chia hết cho 3”.
Ta có A={(1;2),(1;5),(2;1),(2;4),(3;3),(3;6),(4;2);(4;5),(5;1),(5;4),(6;3),(6;6)}
Ta có tổng số các kết quả thuận lợi cho biến cố A là n(A)=12
Xác suất của biến cố A là

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có u 5 ​ = − 15 , u 20 ​ = 60. Tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG