Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để hiệu số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 1?

Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để hiệu số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 1?

 

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số phần tử không gian mẫu n ( Ω ) = 6.6 = 36 Gọi A là biến cố hiệu số chấm xuất hiện của hai con súc sắc bằng 1. A = { ( 1 ; 2 ) ( 2 ; 1 ) ( 2 ; 3 ) ( 3 ; 2 ) ( 3 ; 4 ) ( 4 ; 3 ) ( 4 ; 5 ) ( 5 ; 4 ) ( 6 ; 5 ) ( 5 ; 6 ) } n(A)=10 P(A)= 36 10 ​ = 18 5 ​

Số phần tử không gian mẫu 

Gọi A là biến cố hiệu số chấm xuất hiện của hai con súc sắc bằng 1.

n(A)=10

P(A)=

1

Câu hỏi tương tự

Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 5 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án trả lời đúng, 3 phương án sai. Tính xác suất để một học sinh làm bài thi trả lời đúng được ít ...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG