Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo con súc xắc một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố “Các mặt xuất hiện có số chấm bằng nhau”, ta được

Gieo con súc xắc một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố “Các mặt xuất hiện có số
chấm bằng nhau”, ta được

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 6 1 ​ Số phần tử không gian mẩu n ( W ) = 6 2 = 36 Các phần tử biến cố P :“Các mặt xuất hiện có số chấm bằng nhau” là ( 1;1 ) , ( 2; 2 ) , ..., ( 6; 6 ) , Þ có số phần tử n ( A ) = 6 Vậy xác suất P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 36 3 ​ = 6 1 ​

ĐÁP ÁN A.  

Số phần tử không gian mẩu n(W)= 62= 36

Các phần tử biến cố P :“Các mặt xuất hiện có số chấm bằng nhau” là(1;1) ,(2; 2), ...,(6; 6) ,Þ có số phần tử n( A) = 6

Vậy xác suất

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Tại đỉnh A có một con sâu, mỗi lần di chuyển , nó bò theo cạnh của hình hộp chữ nhật và đi đến đỉnh kề với đỉnh nó đang đứng. Tính xác suất sao cho sau 9 lần di ch...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG