Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo con súc sắc 5 lần độc lập và xét biến cố A "Không lần anfo xuất hiện mặt có số chấm là một số lẻ". Xác suát của biến cố A là:

Gieo con súc sắc 5 lần độc lập và xét biến cố A "Không lần anfo xuất hiện mặt có số chấm là một số lẻ". Xác suát của biến cố A là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 32 1 ​

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Một lô hàng gồm sản phẩm tốt và sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG