Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gieo ba con súc sắc. Xác suất để được nhiều nhất hai mặt 5 là. A. B. C. D.

Gieo ba con súc sắc. Xác suất để được nhiều nhất hai mặt 5 là.

A. 5 over 72

B. 1 over 216

C. 1 over 72

D. 215 over 216

  1. 5 over 72

  2. 1 over 216

  3. 1 over 72

  4. 215 over 216

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG