Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giao của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = x + 2 x − 1 ​ là

Giao của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: x → ± ∞ lim ​ x + 2 x − 1 ​ = 1 .Suy ra tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 1 . Ta có: x → − 2 − lim ​ x + 2 x − 1 ​ = − ∞ ; x → − 2 + lim ​ x + 2 x − 1 ​ = − ∞. Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là x = − 2

Chọn C

Ta có:.  Suy ra tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Ta có:  Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số với là tham số thực. Với giá trị nào của tham số thì thỏa mãn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG