Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giai hệ pt

Giai hệ pt open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus log subscript 3 invisible function application y equals 3 end cell row cell open parentheses 2 y squared minus y plus 12 close parentheses 3 to the power of x minus 81 y end cell end table close

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện Y>0 Từ phương trình trên ta có Thế 3 ∘ = y 27 ​ vào phương trình ta được : HPT có nghiệm x = 2 , y = 3

Điều kiện Y>0

Từ phương trình trên ta có table attributes columnalign right end attributes row x cell blank equals 3 minus log subscript y invisible function application y equals log subscript 3 invisible function application 27 minus log subscript y invisible function application y end cell row cell left right double arrow blank x end cell cell blank equals log subscript 3 invisible function application open parentheses 27 over y close parentheses end cell row cell left right double arrow blank 3 to the power of straight apostrophe end cell cell blank equals 27 over y end cell end table

Thế  vào phương trình ta được : 

table attributes columnalign right end attributes row blank cell open parentheses 2 y squared minus y plus 12 close parentheses times 27 over y equals 81 y end cell row blank cell blank left right double arrow blank 2 y squared minus y plus 12 equals 3 y squared end cell row blank cell blank left right double arrow blank y squared plus y minus 12 equals 0 end cell row blank cell blank left right double arrow blank open curly brackets table row cell y equals 3 end cell row cell y equals negative 4 blank left parenthesis l o a i right parenthesis end cell end table close end cell row blank cell text  Suy ra  end text 3 squared equals 27 over y equals 9 left right double arrow x equals 2 end cell end table

HPT có nghiệm 

2

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 ​ x − 2 lo g 2 2 ​ x + lo g a ​ x + 2 ​ > 1 và số a dương và khác 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG