Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị thích hợp của tham số m để bất phương trình: − 3 ≤ x 2 − x + 1 x 2 + m x − 2 ​ ≤ 2 có tập nghiệm R, giá trị thích hợp của m là:

Giá trị thích hợp của tham số m để bất  phương trình:  có tập nghiệm R, giá trị thích hợp của m là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. m ∈ [ − 1 , 2 ]

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG