Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị tích phân là

Giá trị tích phân I equals integral subscript 1 superscript 3 fraction numerator 1 plus ln left parenthesis x e to the power of x right parenthesis over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction d x là

  1. I equals fraction numerator 3 ln 3 over denominator 4 end fraction

  2. I equals 2 plus fraction numerator ln 3 over denominator 4 end fraction

  3. I equals 3 plus fraction numerator 3 ln 3 over denominator 2 end fraction

  4. I equals 4 plus fraction numerator ln 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG