Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhất nhất của P = ( x − 3 ) 2 + ( x − 11 ) 2 là:

Giá trị nhất nhất của  là:

  1. 30

  2. 31

  3. 32

  4. 29

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có P = ( x − 3 ) 2 + ( x − 11 ) 2 = x 2 − 6 x + 9 + x 2 − 22 x + 121 = 2 ( x 2 − 14 x + 65 ) = 2 [ ( x 2 − 2 x .7 + 49 ) + 16 ] = 2 [ ( x − 7 ) 2 + 16 ] Vì ( x − 7 ) 2 ≥ 0 ⇒ 2 [ ( x − 7 ) 2 + 16 ] ≥ 32 Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 32 khi x − 7 = 0 ⇔ x = 7

Ta có

Vì 

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 32

khi 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính ( 2 x − 3 y ) 2 là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG