Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 2 4 x 4 − 3 x 2 + 9 ​ ; x  = 0 là:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y =  ; x 0 là:

  1. 9

  2. -3

  3. 12

  4. 10

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Xét hàm số y = x 2 4 x 4 − 3 x 2 + 9 ​ = 4 x 2 + x 2 9 ​ - 3 Áp dụng bất đẳng thức Cô si, ta có4 x 2 + x 2 9 ​ ≥ 2 4. x 2 . x 2 9 ​ ​ = 12 ⇒ y ≥ 9 Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 2 4 x 4 − 3 x 2 + 9 ​ là 9 khi4 x 2 = x 2 9 ​ ⇔ x 2 = 2 3 ​ ⇔ x = ± 2 6 ​ ​

Chọn A. 

Xét hàm số y =  = 4 +  - 3

Áp dụng bất đẳng thức Cô si, ta có 4 +   2 = 12  y  9

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số y =  là 9 khi 4 =     =   x = 

1

Câu hỏi tương tự

Cặp số (x;y)=(2;3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG