Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 4sinx - 3cosx là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 4sinx - 3cosx là

  1. -7

  2. 1

  3. Không tồn tại

  4. -5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

13

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG